Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

  Aanstaande maandag 11 maart 2013 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse Go Club plaats.
  We beginnen om acht uur (20.00 uur) in het Denksportcentrum te Leiden.

  Agenda

  • Opening
  • vaststellen agenda
  • evt. mededelingen
  • notulen vorige AV (11 juni 2012)
  • jaarverslag wedstrijden en activiteiten
  • financieel jaarverslag 2012
  • verslag kascommissie
  • decharge bestuur
  • bestuursverkiezing, Het zittende bestuur stelt zich herkiesbaar: voorzitter Eric van der Marel, penningmeester Rob Zock, secretaris Henk van der Wal, webmaster Hans Mugge, materiaal en PR Thomas Finkelnberg. Nieuwe bestuursleden of tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden.
  • Nieuwe kascommissie
  • begroting 2013 resp. 2014, vaststelling contributie
  • plannen komend seizoen
  • website
  • datum volgende AV
  • w.v.t.t.k.
  • sluiting

  Comments are closed.